ALLER AU CONTENU
תקנון אתר DS
תקנון 

1. תקנון אתר DS אונליין – כללי

1.1 חברת דוד לובינסקי יבוא רכב בע”מ מרחוב מרק מושביץ 3 ראשל”צ (להלן: “החברה”), הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה. אנא קרא את התנאים המפורטים באתר זה, בעיון ובקפידה, בטרם השימוש באתר.
1.2 תקנון האתר להלן (להלן: “התקנון”) מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל העושה שימוש באתר ובכל השירותים המוצעים או המידע הקיימים בו (להלן: “הלקוח”).
1.3 השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך והכרותך את כל תנאי התקנון. במידה ואינך מסכים כי תנאי התקנון יחולו עליך אינך רשאי לעשות שימוש באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון, מעת לעת, על פי שקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש. בכל מקרה של שינוי תנאי התקנון הם יחולו על כלל הלקוחות העושים שימוש באתר באופן אוטומטי. בתקנון זה ובכל פרסום הנוגע לפעילות באתר יכול וייעשה לצורכי נוחות שימוש בלשון זכר אך הינו כולל פניה בלשון זכר ונקבה כאחד או רבים לפי העניין.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
1.5 כותרות הסעיפים והשימוש בהם הינם לצורכי התמצאות ונוחות בלבד ואין להיעזר בהן למטרות פרשנות התקנון.

2. הגבלות שימוש באתר
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה הלקוח רשאי לעשות שימוש באתר, בין היתר, בנוגע לעניינים הבאים:
2.1 לעשות כל שימוש שיש בו כדי להוות הפרת זכות יוצרים של אחרים לרבות של החברה.
2.2 לעשות כל שימוש באתר הנוגד הוראת כל דין, רשות מוסמכת או צו שיפוטי.
2.3 לשנות או להשחית בצורה כלשהי את פני האתר או את קוד התוכנה.
2.4 להשתמש באתר בדרך בלתי חוקית לרבות לצורך הפצה, שיווק או פרסום של חומר מזיק, מפיץ דיבה העלול לפגוע ברגשות אחרים או בשמם הטוב.
2.5 להפריע לשימושם של אחרים או החברה באתר.
2.6 לעשות כל שימוש באתר באופן שיש בו ניסיון להתערב באופן אלקטרוני או ידני בתכני האתר ובפעילותו לרבות בדרך של העלאת קבצים המכילים מידע לא תקין או וירוסים למיניהם.
2.7 להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר או לאיזו ממערכותיו.
2.8 להציב קישורים לאתר זה בלא קבלת רשות מראש ובכתב מהחברה.
2.9 החברה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת למנוע או להגביל את שימוש הלקוח באתר, בין היתר עקב הפרת אחד או יותר מתנאי השימוש הנ”ל, מבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול על החברה כל אחריות כלפי הלקוח וכלפי כל צד ג’.
2.10 השימוש באתר לצורך ביצוע רכישת הרכב באמצעותו יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
2.10.1 הלקוח מצהיר כי הינו בגיר (מעל גיל 18) והנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (במידה והלקוח הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס);
2.10.2 הלקוח הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או בעל דרכון זר תקף תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל;
2.10.3 באפשרות הלקוח לספק כתובת תא דואר אלקטרוני פעיל.

3. פרטיות
3.1 השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר. אנא קרא אותה בעיון – מדיניות פרטיות

4. הפרות וסעדים
4.1 מוסכם כי רישומי האתר ומערכות החברה מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א- 1971, ויהוו ראיה מוחלטת לאמיתות האמור בהם.
4.2 אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין לפרסם, להעתיק, להפיץ, לשכפל או להשתמש בכל דרך אחרת בתכני האתר.

5. הגנת הצרכן
5.1 לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו. זאת כאמור, אם הרכב טרם נרשם על שמו במרשם המתנהל על פי פקודת התעבורה (נוסח חדש) ואם הוזמנו תוספות מיוחדות לרכב, או איפיונים ספציפיים, טרם הרכבת התוספות המיוחדות/האיפיונים הספציפיים.
5.2 החברה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם, במידה והלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
5.3 הודעה על ביטול העסקה יש לשלוח לכתובת דוא”ל: mailto:support@opel.co.il או בטלפון 073-2799259

6 החברה).
6. הגבלת אחריות
6.1 התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). למען הסר ספק, הרי שלא ניתן להתאימם לצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש. לא תהיה ללקוח כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו.
6.2 החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, ינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
6.3 הסעד הבלעדי והממצה שיהיה ללקוח במקרה של הפרה יסודית של התקשרות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה ללקוח טענות נוספות כנגד החברה.
6.4 נפלה טעות סופר ו/או קולמוס שהינה חריגה וברורה על פניה, בתיאורו של מוצר/שירות, כגון (אך לא רק) מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את החברה.
6.5 בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, כתוצאה מן הגישה אל האתר ו/או השימוש באתר או כתוצאה משימוש ו/או ביסוס ו/או הסתמכות על כל מידע המופיע באתר.
6.6 במסגרת האתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים חיצוניים לאתר במרשתת, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “אתרים חיצוניים”). ייתכן כי באתרים החיצוניים יתבקש לקוח ליתן פרטים לצורך הרשמה וכד’. אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים חיצוניים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים חיצוניים ולהוראות כל דין. כל פעולה שיבצע הלקוח בקשר לאתרים חיצוניים אלו הינה באחריותם הבלעדית שלו ושל בעלי האתרים החיצוניים בלבד, וללקוח לא תהיה והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
6.7 החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, כמו גם את את היקף וזמינות השירותים המוצעים, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בו – והכל, בלי שתידרש להודיע ללקוח מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי שיש בכך כדי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית להפסיק בכל עת וע”פ שיקול דעתה הבלעדי את מתן השירותים המוצעים, כולם או מקצת

7. שיפוי
7.1 הלקוח מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת התקנון. כמו כן, מתחייב הלקוח לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם ע”י צד שלישי כלשהו כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר החברה.

8. קניין רוחני
8.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, עיצובו, תכניו, זכויות בבסיסי נתונים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, קבצי גרפיקה, סודות מסחריים, זכויות קניין רוחני אחרות בחומר הנמצא באתר זה וכן קוד התוכנה, הם בבעלותנו או בבעלות מורשים מטעמינו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, שירותים המוצעים בו, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד. אין להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לשדר, להפיץ, למכור או להעביר חומר כל שהוא באתר זה או את קוד התוכנה, בחלקו או בשלמותו, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה. על אף האמור לעיל, תוכנו של אתר זה ניתן להורדה, להדפסה או להעתקה לשימושך האישי והלא מסחרי.
8.2 על הלקוח נאסר להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעלול להוות הפרה או פגיעה בקניינה הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.

 

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את התקנון, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא קבלת הסכמת הלקוח, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחו המחייב של התקנון הנו זה שיופיע מעת לעת באתר. באחריות הלקוח להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון. ויובהר, כי המשך שימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור הלקוח בדבר קבלת השינויים.

10. תחום וסמכות שיפוט
10.1 על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאמור בתקנון ו/או מהשימוש באתר, הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.